Článek I.

Hlavním a závazným účelem etického kodexu je stanovit standardy chování dobrovolných členů Dobrovolné záchranné služby České republiky (dále jen DZS ČR) a informovat veřejnost o chování, jenž je pak oprávněna od členů DZS ČR očekávat. Všichni dobrovolní členové DZS ČR se zavazují dodržovat při své činnosti soubor základních etických principů, zakotvených v tomto kodexu.

 Veškerá činnost členů DZS ČR je vykonávána v souladu s Ústavou České republiky, zákony, dalšími právními předpisy, Stanovami sdružení a pokyny členů Rady Náčelníka DZS ČR a jiných závazných vnitřních předpisů schválených a nařízených orgány DZS ČR. To však neznamená, že by se na dobrovolníky automaticky vztahovalo ustanovení zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

 

Článek II.

Člen DZS ČR (dále jen Člen) jedná vždy korektně, zdvořile a vstřícně s veřejností, s ostatními členy DZS ČR, se zaměstnanci jiných orgánů státní správy a všemi vnějšími partnery DZS ČR a vyhýbá se zbytečným konfliktům.

 Člen za výkon své dobrovolné práce nevyžaduje ani nepřijímá dary, nadstandardní pohoštění, nabídky cestování, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla zdánlivě ovlivnit plnění jeho pověřených úkolů, nebo narušit poctivý přístup k věci.

Informace získané při výkonu určené služby nesmí člen použít k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob. Nesmí se snažit ovlivnit jinou osobu nebo správní či jiný orgán tím, že by využil svého postavení s úmyslem získání osobního prospěchu. Člen je povinen vyhnout se konfliktu zájmů, ať reálných nebo potenciálních.

 Člen vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání lidských zdrojů, finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny.

 

Článek III.

Členové, kteří se chtějí podílet na poskytování veřejných služeb DZS ČR jsou povinni absolvovat příslušný výcvik pod vedením pověřených osob.

 Členům nepřísluší za vykonávanou činnost odměna, nenáleží jim náhrada cestovních a ostatních nutných výdajů, spojených s výkonem služby. Pokud nebylo rozhodnuto jinak dalším ustanovením orgánu DZS ČR.

 Člen, který poskytuje zdravotnické, záchranné a podobné služby, zachovává profesionální přístup, neposuzuje a nekritizuje práci zdravotnického personálu a svých kolegů. Nemá právo podávat informace týkající se zdravotního stavu pacienta (zraněné osoby).

 Člen se zavazuje zachovávat úplnou mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde do styku v průběhu výkonu dobrovolnické činnosti. Jedná se zejména o všechny informace týkající se pacientů (zraněných osob) osobní údaje, zdravotní stav, majetkové poměry apod. Výjimku tvoří vzájemná informovanost mezi členy DZS ČR v souvislosti s nutností konkrétní péče o zraněného.

 

Článek IV.

Člen DZS ČR je povinen respektovat zvolené orgány DZS ČR, představitele a pověřené osoby, jejich rozhodnutí v rámci poskytovaných a daných úkolů, respektuje práci a osobnost ostatních Členů.

 Tento Etický kodex spolku DZS ČR je závazný pro všechny členy a nabývá platnost s účinností, kdy tento etický kodex schválila Rada Náčelníka DZS ČR.

Rada Náčelníka DZS ČR schválila Etický kodex DZS ČR dne 3. prosince 2013 vydáním Vnitřního předpisu DZS5_2013 pod číslem jednacím 30/2013.