Propad zemských dutin může být způsoben čistě přírodními vlivy (např. v krasových oblastech), ovšem častější příčinou je antropogenní činnost. První možností je selhání inženýrských sítí v podzemí (např. prasklé potrubí). Toto selhání zpravidla způsobí lokální propad. Druhou významnější možností je propad v důsledku důlní činnosti. Lze uvažovat jak poddolovaná území, tak stavby tunelů. Vlivem mnoha faktorů může dojít k destrukci staveb, komunikací i přírodních objektů. Hrozí také zřícení jednotlivců, skupin, dopravních prostředků či hospodářského zvířete do těchto prostor.