Biologická ohrožení tvoří epidemie, pandemie, epizootie, epifytie. Vznikají v závislosti na podmínkách prostředí enormním rozšířením určitého biologického druhu nebo mikroorganismu nad rámec únosné úrovně prostředí (DVOŘÁK a kol., 2003:45).

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období. Epidemie má za následek ohrožení životů a zdraví osob (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje [online]).

Pandemie je hromadný výskyt infekčního onemocnění bez prostorového omezení. O pandemii tedy mluvíme v momentě, kdy se onemocnění rozšíří na území více států nebo i světadílů a nerespektuje omezení místem. Pandemie není omezena ani časem (Portál Pandemie.cz: Co je pandemie [online]).

Epizootie je hromadná nákaza zvířat. Rychlost, způsob a účinky nákazy se liší podle konkrétního druhu. Ohrožení zdraví a životů se nepředpokládá. Dopady má epizootie na chovatele, pro něž úhyny a nucené utracení představují velké finanční ztráty.

Epifytie je hromadná nákaza rostlin. Rychlost, způsob a účinky nákazy se liší podle konkrétního druhu. Ohrožení zdraví a životů se nepředpokládá. Hazard je představován případným nedostatkem potravin.