Oblast potenciálních technologických havárií je velmi široká a záleží na autorovi, jak si tuto množinu vymezí. Například K. Smith (SMITH, 2006:227–231) popisuje samotný pojem „technologický“ jako velmi komplikovaný, jelikož jej lze aplikovat jak na účinky jednotlivých chemických látek vzniklých lidskou činností, tak na celé průmyslové celky, jakým může být celá jaderná elektrárna. Za technologické havárie lze tedy považovat veškerá selhání technologických struktur velkého měřítka, dopravních systémů a průmyslových procesů, jež mají vliv na život, zdraví a ekosystém (SMITH, 2006:227–231). Hazardem jsou také nebezpečné odpady, které taktéž spadají do této kategorie (CUTTER, 1993).